Politica de confidentialitate

Informarea clientilor cu privire la datele cu
character personal procesate

Subscrisa vila coralia aflata pe str.Dorobantilor nr 17 functioneaza pe timpul estival ,prin reprezentantul legal Bratoveanul Maria

Persoana care are calitatea de operator de date cu privire la sistemul de supraveghere video și la serviciile de cazare: Bratoveanu Maria, str. Dorobantilor Nr. 17 și nr de tel. 0740066538

Va informeaza ca proceseaza urmatoarele date cu character personal:
1.Nume,prenume,adresa si acolo unde este cazul,inclusive adresa din cartea de identitate, seria si numarul Cartii de Identitate, sectia de politie care a eliberat-o, la data care a fost eliberata si data pana la care este valabila-acestea sunt necesare pentru:
– Intocmirea Fisei imobil si a Fisei analitice a cheltuielilor pentru imobil,in conformitatee cu legislatia in vigoare
– intocmirea cartii de imobil in vederea respectarii legislatiei existente in materie,in acest sensprelucrand aceste date cu character personal ale tuturor proprietarilor (inclusive sot/sotie,copil,mama,tata,frate,sora,bunic,bunica) chiar si ale chiriasilor
– eliberarea unei Adeverinte /uniui Acord pentru sediu pentru Registrul Comertului/Acordpentru ADP/Raspus la o solicitare scrisa,
– Somatiilor catre restantieri,
– intocmirea actelor de infintare a asociatiei de proprietari,
– alte actiuni juridice si judecatoresti.

2. Imaginea persoanei vizate-acasta este procesata in conformitate cu legislatia in vigoare,conform analizei de risc la securitatea fizica,a analizei de oportunitate si a acordului angajatilor.

3.Numarul de telefon si adresa de e-mail-acestea sunt colectate de Administrator pentru a identifica clientii care au acces la platforma on-line si pentru securizarea comunicarii,dar si pentru situatii de urgenta in caz de avarii in immobile la partile commune sau alte situatii neprevazute.

4.Locatia noastra dispune de camere de supraveghere video, folosita in scopul de preventie.
Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru a menține un climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și controlul accesului în incinta Pensiunea Coralia, astfel cum este prevăzut de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
5.Suprafata utila, cota parte indiviza aferenta imobilului de vanzare-cumparare autentificat,indexurile de consum la apa rece si, dupa caz, current electric si sumele restante (acolo unde este cazul)-aceste sunt colectate in conformitate cu legislatia in vigoare,in vederea intocmirii Listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile de proprietari, Situatiei restantierilor, Fisei imobilului,Fisei analitice a cheltuielilor pentru imobil, Registru casa,Registrul Jurnal,Registrul pentru penalitati, alte situatii si register prevazute de lege.
Refuzul de a comunica datele de la punctele 1,2,3 si 4 conduce la imposibilitatea prestarii serviciilor de catre Societate
Datele cu character personal de la punctele 1,2,3 si 4 sunt procesate de catre societate si pot fi transmise catre autoritatile statului.Datele cu character personal pot fi prelucrate de personae inputernicite.
Datele nu vor fi transferate altor operatori de date cu character personal sau in afara teritoriului statului.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de personae vizate beneficiate de urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces-dreptul p[ersoanei vizate de a obtine o confirmare din partea administratorului cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si in caz afirmativ,acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare-dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea,fara intarzieri nejustificate, a datelor cu character personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar,in care au fost transmise datele,cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la portabilitatea datelor- drepul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod current,care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic.
Dreptul la opozitie-drepul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelorpersoanele atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un inters legitim al operatorului.Atunci can prelucrarea datelor cu character personal are drept scop marketingul direc,are dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la stergerea datelor(dreptul de a fi uitat)- drepul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse date cu character personal,fara intarzieri nejustificate,pentru motivele prevazute de lege
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoana vizata poate solicita restrictionarea solicitarii in cazurile prevazute de lege.
Persoanele vizate isi pot exercita drepturile prin transmiterea unnei cereri scrise, datata si semnata la punctul de lucru sau prin e-mail mariacoralia@yahoo.com.
De asemenea va informam ca aveti dreptul de a va adresa ANSPDCP (B-dul G-ral Gheorghe Mageru 28-30, Sector 1, cod postal 010336,Bucuresti, Romania) si/sau instantelor de judecata.

Administrator
Bratoveanu Maria